Koolielu

Tugikeskus

Tugikeskuse eesmärk koolis on õppijate, õpetajate ja lastevanemate nõustamine ning toetamine. Üheskoos luuakse turvaline ja lapsesõbralik õpikeskkond, kus õpilane tunneb ennast hästi ja kaitstult. 

Kose Gümnaasiumi soov on tagada õpilase arengust tulenevate erivajaduste ja/või potentsiaali õigeaegne märkamine/sekkumine, võimete ja loovuse arengut maksimaalselt toetava keskkonna loomine ja/või ajutiste või õpiraskuste ennetamine.

Olulised kontaktid lapsevanemale ja lapsele leiad siit


 

TUGIKESKUSE TÖÖTAJAD
Katrin Liiv  Sotsiaalpedagoog peamajas Telefon: 56202046
Maila Jaanits  Sotsiaalpedagoog algklasside majas Telefon: 5114400
Kristina Kulagina Psühholoog peamajas ja algklasside majas Telefon: 51968911
Kairi Kilp Eripedagoog peamajas ja algklasside majas Telefon: 5261209
Regne Lembke Abiõpetaja - liikumisvahetundide koordinaator Telefon: 56626280
Ene Mitt Abiõpetaja Telefon: 5522115
Lumme Väli Tugiisik Telefon: 56632508
Astrida Tisler Tugiisik Telefon: 58831443
Maila Savi Abiõpetaja Telefon: 55664152

Tugikeskuse poolt pakutavad teenused:

TEENUSED
Eripedagoogiline nõustamine Eripedagoogilise nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse õpitase ja õpivajadused ning nõustatakse täiskasvanut erivajadustega laste arendamiseks ja nende toimetuleku toetamiseks.
Psühholoogiline nõustamine Nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse vajadused, arengutingimused ja lapse toetamise võimalused ning nõustatakse täiskasvanut lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide teemal.
Logopeediline nõustamine Nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse suulise ja kirjaliku kõne arengutase ning nõustatakse täiskasvanut lapse suulise ja kirjaliku kõne arendamise võimalustest.
Sotsiaalpedagoogiline nõustamine Nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse probleemide tekkepõhjused ja võimalused probleemidega toimetulekuks ning nõustatakse täiskasvanut isiksusest ja suhetest tingitud toimetulekuraskuste ennustamise ja lahendamise teemal.
Karjääriinfo vahendamine Annab teavet karjäärivalikute kohta ning hõlmab infomaterjale, mis aitavad inimesel enda võimalusi hariduses ja tööturul mõista.
Tugiisiku abi rakendamine Teenuse eesmärk on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.
Õpiabirühmade moodustamine Õpiabirühm moodustatakse õpilastele eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks.
Koduõppele määramine Koduõpe koolikohustuse täitmiseks toimub õppija elukohas või haiglas.
Väikeklassi moodustamine Väikeklassi klassitäitumuse piirnorm on 4 õpilast. Klassi õpetamisel kasutatakse erivajaduse spetsiifikast tulenevat eripedagoogilist õppemetoodikat.
Individuaalsete õppekavade/ainekavade koostamine Individuaalne õppekava on hariduslike erivajadustega õpilaste jaoks koostatud õppekava, milles kirjeldatakse õpilasele vajalikke tingimusi võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks.

Tugispetsialistide vastuvõtuajad 2020/2021 õppeaastal

HEV koordineerija:

E 8-15 peamajas

T 11-15 algklasside majas

K 8-15 peamajas

N 8-15 peamajas

R 8-14 peamajas

 

Koolipsühholoog:

E 10.30-15 peamajas

T 10.30-15 peamajas

K 10.30-15 algklasside majas

N 8.30-15 algklasside majas

R 10.30-14 peamajas

 

Eripedagoog:

E 8.00-13.00 algklasside majas

T 8.00-18.00 algklasside majas

K 8.00-18.00 peamajas

N 8.00-13.00 peamajas

R 8.00-13.00 algklasside majas ja peamajas

 

Sotsiaalpedagoog algklassidemajas:

E 8-15

T 8-15

K 8-15

N 8-15

R 8-14

 

Kooliõe vastuvõtu ajad leiab siit

 

Tugikeskuse poolt pakutavad teenused:

TEENUSED
Eripedagoogiline nõustamine Eripedagoogilise nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse õpitase ja õpivajadused ning nõustatakse täiskasvanut erivajadustega laste arendamiseks ja nende toimetuleku toetamiseks.
Psühholoogiline nõustamine Nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse vajadused, arengutingimused ja lapse toetamise võimalused ning nõustatakse täiskasvanut lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide teemal.
Logopeediline nõustamine Nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse suulise ja kirjaliku kõne arengutase ning nõustatakse täiskasvanut lapse suulise ja kirjaliku kõne arendamise võimalustest.
Sotsiaalpedagoogiline nõustamine Nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse probleemide tekkepõhjused ja võimalused probleemidega toimetulekuks ning nõustatakse täiskasvanut isiksusest ja suhetest tingitud toimetulekuraskuste ennustamise ja lahendamise teemal.
Karjääriinfo vahendamine Annab teavet karjäärivalikute kohta ning hõlmab infomaterjale, mis aitavad inimesel enda võimalusi hariduses ja tööturul mõista.
Tugiisiku abi rakendamine Teenuse eesmärk on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.
Õpiabirühmade moodustamine Õpiabirühm moodustatakse õpilastele eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks.
Koduõppele määramine Koduõpe koolikohustuse täitmiseks toimub õppija elukohas või haiglas.
Väikeklassi moodustamine Väikeklassi klassitäitumuse piirnorm on 4 õpilast. Klassi õpetamisel kasutatakse erivajaduse spetsiifikast tulenevat eripedagoogilist õppemetoodikat.
Individuaalsete õppekavade/ainekavade koostamine Individuaalne õppekava on hariduslike erivajadustega õpilaste jaoks koostatud õppekava, milles kirjeldatakse õpilasele vajalikke tingimusi võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks.

Tugispetsialistide vastuvõtuajad 2020/2021 õppeaastal

HEV koordineerija:

E 8-15 peamajas

T 11-15 algklasside majas

K 8-15 peamajas

N 8-15 peamajas

R 8-14 peamajas

 

Koolipsühholoog:

E 10.30-15 peamajas

T 10.30-15 peamajas

K 10.30-15 algklasside majas

N 8.30-15 algklasside majas

R 10.30-14 peamajas

 

Eripedagoog:

E 8.00-13.00 algklasside majas

T 8.00-18.00 algklasside majas

K 8.00-18.00 peamajas

N 8.00-13.00 peamajas

R 8.00-13.00 algklasside majas ja peamajas

 

Sotsiaalpedagoog algklassidemajas:

E 8-15

T 8-15

K 8-15

N 8-15

R 8-14

 

Kooliõe vastuvõtu ajad leiab siit

TUGIKESKUSE TÖÖTAJAD
Katrin Liiv  Sotsiaalpedagoog peamajas Telefon: 56202046
Maila Jaanits  Sotsiaalpedagoog algklasside majas Telefon: 5114400
Kristina Kulagina Psühholoog peamajas ja algklasside majas Telefon: 51968911
Kairi Kilp Eripedagoog peamajas ja algklasside majas Telefon: 5261209
Regne Lembke Abiõpetaja - liikumisvahetundide koordinaator Telefon: 56626280
Ene Mitt Abiõpetaja Telefon: 5522115
Lumme Väli Tugiisik Telefon: 56632508
Astrida Tisler Tugiisik Telefon: 58831443
Maila Savi Abiõpetaja Telefon: 55664152