Kohanemisraskused

Koostanud Anu Põllusaar  (jaanuar 2016)

Põhjused

 • suurem individuaalne haavatavus
 • füüsiline või vaimne erivajadus, õpiraskus (hüperaktiivsus-tähelepanuhäire, kõnepuue või -häire, akalkuulia diabeet, andekus vms.)
 • oluline elumuutus
 • kooliminek
 • koolivahetus
 • keskkonnavahetus, kolimine
 • tulek teise kultuuri- ja keelekeskkonda
 • lein
 • muutunud suhted peres
 • vanemate lahutus
 • terviseprobleemide avaldumine õpilasel või lähedastel olulistel inimestel
 • vähesed suhtlemisoskused
 • käitumisprobleemid, puudulikud emotsioonide juhtimise oskused
 • koolieelsete kontaktide vähesus samaealistega
 • eelnev trauma
 • ebaterved suhted klassis
 • kiusamine
 • puudulik kooliküpsus

 

Märkamine

 • vastumeelsus kooli suhtes
 • puudumine koolist
 • ärevus
 • suurenenud nutuvalmidus
 • psühhosomaatilised sümptomid (pea- ja kõhuvalu)
 • keskendumisraskused, hajameelsus
 • kiire väsimine
 • käitumise muutumine varasemast agressiivsemaks või depressiivsemaks
 • langenud õppeedukus

 

Mida teha?

 • õpiraskuse varane märkamine
 • õige koolitüübi leidmine
 • probleemi põhjuse väljaselgitamine
 • toetuse pakkumine
 • edusammude märkamine ja tunnustamine
 • enesekindlust ja -usaldust tõstvate võtete ning tegevuste kasutamine
 • uute kontaktide loomise julgustamine
 • õpetaja, psühholoogi/sotsiaalpedagoogi abi klassi suhete kujundamisel
 • abistamine huvipakkuvate tegevuste ja – ringide leidmisel
 • meeldivate tegevuste planeerimine
 • õpioskuste, -harjumuse kujundamine
 • sotsiaalsete oskuste õpetamine
 • ajutine nõudmiste vähendamine
 • vajadusel individuaalne õppekava

 

Kes aitab?

 • klassijuhataja/aineõpetaja
 • sotsiaalpedagoog
 • eripedagoog
 • psühholoog
 • psühhiaater
 • tugiteenuste keskused
 • lastekaitsetöötaja
 • parandusõppe õpetaja