Koolil on head uudised. Kose gümnaasiumisse sisutatakse loodus-ja täppisteaduste õppeainete läbiviimiseks kaasaegne labor, mis arvestab õppes seatud eesmärke ja toetab õppetöö muutmist mitmekesisemaks ja lõimitumaks teiste valdkondadega, arvestades seejuures muutunud õpikäsitusega.Loodav labor võimaldab loodusteadusest tulenevate probleemide lahendamist: objektide või protsesside vaatlust, probleemide määramist, info kogumist ja analüüsimist, uurimisküsimuste ja hüpoteeside sõnastamist, katsete ja vaatluste plaanimist ning tegemist, saadud andmete analüüsi ja järelduste tegemist ning kokkuvõtete suulist ja kirjalikku esitamist. Keemia, füüsika, bioloogia ja loodusõpetuse lõimimine kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

Laboritunnid aitavad kaasa digitaalse kirjaoskuse arendamisele, mis omakorda aitab õppimist köitvamaks muuta ja toetab õpetajat. Tehnoloogilist pädevust arendatakse kasutades õppes tehnoloogilisi, sh IKT vahendeid. Labor toetab õppekava: formaat võimaldab suhteliselt pikka, põhjalikku ja mitmekülgset praktilist tööd konkreetse probleemi lahendamisel – soodustab loodusteaduslike kontseptsioonide kujunemist.

Foto on illustreeriv (Allikas: https://www.alibaba.com/product-detail/School-Science-Lab-Equipment-School-Lab_60116223921.html)