Lihtsustatud õpe ja lihtsustatud õppel olevte õpilaste klass

Lihtsustatud õppe põhiülesanne on suunata kerge intellektipuudega õpilase arengut ja aidata kujuneda isiksusel, kes tuleb eluga toime võimalikult iseseisvalt.

Õppetöö toimub lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud õppe tasemel kõikides õppeainetes ning õpilasele tagatakse eripedagoogilise õppemetoodika rakendamine ja jõukohase õppevara kasutamine  ning vajadusel logopeediline abi.

Soovi korral saab õpilane õppida lihtsustatud õppel olevate õpilaste klassis, kus on kuni 12 õpilast ja kus talle rehabilitatsiooniplaani olemasolul tagatakse koostöös vanemaga rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud teenuste kättesaadavus.

 

Üldised dokumendid

 • kooli koostatud ülevade õpilase eelnevate õppeaastate õpitulemustest või väljavõte õpilasraamatust
 • õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart
 • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia
 • psühhiaatri hinnang
 • eripedagoogi hinnang
 • logopeedi hinnang
 • (kliinilise) psühholoogi hinnang
 • sotsiaalpedagoogi hinnang vajadusel

 

Soovitused

 • soovitada õpetust põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava alusel lihtsustatud õppetasemel võimalusel lihtsustatud õppel olevate õpilaste klassi tingimustes
 • pakkuda vähemalt kolm korda nädalas individuaalselt või väikeses grupis eripedagoogilist või logopeedilist teenust
 • tavaklassi tinigmustes koostada individuaalne õppekava kõikides õppeainetes