Liitpuuetega õpilaste klass

Liitpuuetega õpilaste klassi õpilase erivajadus on tingitud kahest või enamast kombineeritud puudest ning talle ei ole näidustatud õppimine mõnes teises erivajadustega õpilaste klassis.

Klassis õpib kuni 6 õpilast ja õppetööd korraldatakse põhikooli riikliku õppekava või põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel.

Õppekeskkond kohandatakse vastavalt puudespetsiifikale, kool tagab õpilasele eripedagoogilise õppemetoodika rakendamise, jõukohase õppevara ning vajadusel logopeedi ning füsioterapeudi abi.

Rehabilitatsiooniplaani olemasolul korraldab kool koostöös vanemaga õpilasele rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud teenuste kättesaadavuse.

 

Üldised dokumendid

 • kooli koostatud ülevaade õpilase eelnevate õppeaastate õpitulemustest või väljaõpe õpilasraamatust
 • õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart
 • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia
 • psühhiaatri hinnang
 • eripedagoogi hinnang
 • logopeedi hinnang
 • (kliinilise) psühholoogi hinnang
 • sotsiaalpedagoogi hinanng vajadusel

 

Soovitused

 • soovitada õpetust põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava alusel lihtsustatud õppe tasemel liitpuuetega õpilaste klassis ja
 • koostada õpilasele individuaalne õppekava kehalises kasvatuses ja tööõpetuses
 • kohandada õpikeskkond vastavalt õpilase vajadustele (erimööbel ja vahendid õppetegevuseks, puhkamiseks ja söömiseks jm)
 • pakkuda vähemalt kolm korda nädalas individuaalset eripedagoogi või logopeedi ja füsioterapeudi teenust