Lugemis- ja kirjutamisraskused, logopeediline töö koolis

Koostanud Margit Urbel (veebruar 2009)

Reet Lill (detsember 2015)

Põhjused

Lugemis- ja kirjutamisraskuste põhjused:

– alakõne

– kognitiivsete võimete eakohasest madalam arengutase:

 • nägemistaju häired
 • kinesteetilise taju häired
 • rütmitaju ja -mälu häired
 • operatiivmälu häired

 

– foneemikuulmise puudulikkus

-puudulik häälik-analüüsioskus

-puudulik foneemanalüüsi-oskus

 

Märkamine

Lugemisel ja kirjutamisel esinevad järgmised veatüübid:

 • häälikute ja tähtede (ka silpide) asendused
 • häälikute ja tähtede (silpide) ärajätmised
 • häälikute ja tähtede (silpide) lisamised
 • häälikute ja tähtede (silpide) järjekorra muutmised

Kirjutamisel, lisaks eeltoodule:

 • -vead häälikupikkuste märkimisel kirjas
 • õigekirjareeglite omandamise ja rakendamise vead

Lugemisel, lisaks eeltoodule:

 • -suutmatus järge pidada
 • aimamisi lugemine
 • raskused suulise või kirjaliku teksti (ka tööjuhendi) mõistmisel

 

Sageli esinevad lugemis- ja kirjutamisraskus koos. Neil õpilastel  on sageli  õpiraskus, sealhulgas raskused matemaatilise teksti  sisu mõistmisel ja analüüsimisel.

 

Mida teha?

Lugemisraskust märgates on oluline teha kindlaks, mis on lugemisraskuse põhjus ning mis lugemistoimingu operatsioonidega laps toime ei tule. Lugemisoskuse kujundamist planeerida  vastavalt uurimistulemustele.

Lapsele on lugemisel abiks, kui

– eristada häälikugrupid värvidega

– esile tõsta vältekandjad

– kasutada vältemärke

– suurendada kirja

– eraldada liitsõnas sõnad

– märkida kõnetaktid pikemates sõnades kaarekesega

– anda lugemiseks jõukohane tekst (mitte anda liialt pikki sõnu ja lauseid!)

– kasutada järjehoidjat.

 

Lugemiskiirust ei tohi ületähtsustada, kiirusest olulisem on loetud teksti mõistmine.

Vajalik on võimalikult palju valjusti lugeda, see kergendab sisust arusaamist.

 

Kirjutamisraskust märgates on vaja selgitada, missuguse kirjutamistoimingu operatsiooniga on lapsel probleeme ja siis alustada vastavate oskuste kujundamist.

 

Kui tegemist on püsiva lugemis- või kirjutamisraskusega, pöörduda esmalt kooli logopeedi või eripedagoogi poole.

 

Nii lugemis- kui ka kirjutamisraskuse puhul on oluline arendada kogu kõnesüsteemi.

Kooli logopeed:

 1. selgitab välja õpilase probleemid (teostab kõneuurimist) ning uurimistulemustest lähtuvalt teostab logopeedilist õpiabi,
 2. nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid,
 3. vajadusel soovitab lapsevanemal pöörduda nõustamiskeskuse spetsialistide konsultatsioonile/nõustamisele täiendavate uuringute läbiviimiseks

 

Kasutatud

Kadi Lukanenok Spetsiifilised lugemis- ja kirjutamisraskused 2008