Mittestatsionaarses õppevormis õppimine

Nõustamiskomisjoni soovitusel võivad mittestatsionaarses õppes põhiharidust omandada koolikohustuslikud isikud, kelle puhul see on tingitud nende hariduslikust erivajadusest või muust põhjusest, mis raskendab hariduse omandamist statsionaarses õppes õppides.

 

Üldised dokumendid

  • kooli koostatud ülevaade õpilase eelnevate õppeaastate õpitulemustest või väljaõpe õpilasraamatust
  • õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart
  • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia
  • sotsiaalpedagoogi hinnang
  • eripedagoogi hinnang vajadusel
  • eriarsti hinnang vajadusel

 

Soovitused

  • toetada koolikohustuslikust east noorema õpilase õpingute jätkamist mittestatsionaarses õppevormis
  • koostada õpilasele individuaalne õppekava, mis arvestab tema paindliku päevarežiimi vajadustega
  • pakkuda õpilasele koostöös Rajaleidja keskuse spetsialistidega psühholoogilist ja kutsealast nõustamist koolis