Õpiraskused

Koostanud Reet Lill (detsember 2015)

Põhjused

 • -meditsiinilised
 • -psühholoogilised
 • -sotsiaalsed
 • -pedagoogilised

 

Märkamine

Õpilane

-vajab kaaslastest rohkem tähelepanu, individuaalset juhendamist, täiendavaid selgitusi, lisaaega tööde sooritamiseks

-õpioskused on välja kujunemata

-on kartlik, ei suhtle kaaslastega

-käitub eakohatult

-puudub õpimotivatsioon

-raskendatud on keskendumine õppimise või muu tegevuse ajal.

 

Vaatamata klassi- ja aineõpetajate poolsele õpilase toetamisele (diferentseeritud ja individualiseeritud õpetamine klassis, abistamine väljaspool tunde, lapsevanema pedagoogiline juhendamine või nõustamine) ei suuda õpilane täita ühes või mitmes õppeaines riikliku õppekava nõudeid.

 

Mida teha?

Õpilase õpiraskuste põhjuste väljaselgitamine toimub koolis hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija juhtimisel.

Haridusliku erivajaduse väljaselgitamiseks kasutatakse

 • õpilase pedagoogilis-psühholoogilist hindamist;
 • erinevates tingimustes lapse käitumise korduvat vaatlemist ja hindamist;
 • õpilast ja tema kasvukeskkonda puudutava teabe hankimist.

Eelloetletu põhjal tehakse kokkuvõtted ja antakse soovitused edaspidiseks kooli tugimeetmete rakendamiseks.

Koolis rakendatavad tugimeetmed õpiraskusega õpilase toetamiseks on:

 • tugispetsialisti teenus
 • eripedagoog (sealhulgas logopeed)
 • psühholoog
 • sotsiaalpedagoog;
 • õpiabirühm, kus kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi nendes õppeainetes, milles õpilasel on raskusi klassi- või aineõpetaja töökavas sätestatud õpitulemuste saavutamisega;
 • individuaalse õppekava/ainekava koostamine;
 • õpilaskodusse vastuvõtmine;
 • pikapäevarühma vastuvõtmine.

Vajadus õpilase pedagoogilis-psühholoogilise hindamise ja tugiteenuste rakendamise järele kooskõlastatakse lapsevanemaga.

 

Kui kooli tasandil olevatest tugiteenustest õpilase võimetekohaseks arendamiseks ei piisa, on nii koolil kui lapsevanemal võimalus pöörduda maakondliku nõustamiskeskuse poole täiendavate uuringute läbiviimiseks ning lapsele parima õppekorralduse soovitamiseks.

 

Kasutatud

 1. Haridus ja -teadusministeerium, Hariduslike erivajadustega õpilane https://www.hm.ee/et/tegevused/alus-pohi-ja-keskharidus/hariduslike-erivajadustega-opilane
 2. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, vastu võetud 09.06.2010, kehtiv kuni 31.12.2015
 3. Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord, määrus  vastu võetud 22.07.2014 nr 67