Õpiraskustega õpilaste klass

Õpiraskustega õpilaste klassis õpivad õpilased, kelle erivajadus on tingitud segatüüpi spetsiifilistest arenguhäiretest. Klassis on kuni 12 õpilast ning õppetöö korraldamisel kasutatakse kohandatud ja jõukohaseid õppematerjale, abimaterjale ning rakendatakse eripedagoogilise sekkumise põhimõtteid.

 

Üldised dokumendid

  • kooli koostatud ülevaade õpilase eelnevate õppeaastate õpitulemustest või väljavõte õpilasraamatust
  • õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart
  • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia
  • eripedagoogi hinnang
  • psühholoogi hinnang
  • psühhiaatri hinnang vajadusel
  • logopeedi hinnang vajadusel
  • sotsiaalpedagoogi hinnang vajadusel

 

Soovitused

  • soovitada õpetust õpiraskustega õpilaste klassis ja pakkuda vähemalt kolm korda nädalas individuaalset või väikses grupis logopeedi teenust
  • tavaklassi tingimustes õppe jätkamisel arvestada õpilase erivajadusega kõikide õppeainete õppetegevuse korraldamisel ja hindamisel (abivahendid, individuaalne töölülesannete juhendamine, õppematerjalide kohandamine jms) ning koostada individuaalne õppekava eesti keeles ja matemaatikas