Kose Gümnaasiumi eelkool

Koolieelse lasteasutuse seaduse järgi on alusharidus teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mille laps võib omandada lasteasutuses või kodus.

Lasteaia läbinule annab lasteasutus koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Koolivalmiduskaardi esitab lapsevanem lapse kooliminemisel koolile.

Kose Gümnaasium toetab lasteaia läbinud ja/või kodus õppinud lapsi läbi eelkoolis õppimise.

Eelkooli töö eesmärgiks on koolivalmiduse toetamine läbi erinevate ettevalmistavate õpitegevuste. Läbiviidavates eelkooli õppetundides arendatakse loovust ja fantaasiat, suulist väljendusoskust, õpitakse kuulama ja jälgima õpetajat, kaasõpilasi ja iseennast, tutvustatakse kooli, kooli reegleid, iseseisvat koolielu, kasutatakse kaasaegseid õppemeetodeid ja -vahendeid.

Kose Gümnaasiumi eelkooli eesmärgid on aidata lapsel kooliga kohaneda ning anda positiivne kooli- ja õpikogemus, et luua valmisolek ja soov koolis olla. Samuti soovime anda vajalikud eelteadmised ja oskused I klassi astumiseks.

Tabelis olevatel kuupäevadel toimub õppetöö  kella 16.00-18.00-ni.

Igaks õppepäevaks palume lapsel kaasa võtta tööraamat, vahetusjalatsid (võimalusel heleda tallaga), taskurätik, pinal, milles on harilik pliiats, värvilised pliiatsid, kustutuskumm, pliiatsiteritaja, käärid, liimipulk.

Eelkooli tööraamatu põhivaldkonnad on matemaatika, keel ja kõne, laps ja keskkond.
Põimitud valdkonnad: väärtushinnangute kujundamine, käeline tegevus, pärimus.                               Õppetöös kasutatavas tööraamatus on kirja- ja lugemisharjutused nii algajale kui ka edasijõudnule,  lisaülesanded kiirematele, kleepsud ülesannete täitmiseks. 2.osas pööratakse tähelepanu muuhulgas ka sellistele teemadele nagu liitsõnad, vastandsõnad, kujundlikud väljendid, vanasõnad, loodushoid, ohutus jne. 1.klassis kasutusele võetav Aabits ja töövihikud on loogiline jätk eelkoolis kasutatud tööraamatutele.

Tööraamatute hind :  1.osa ja 2.osa  14.80€ , tasuda Kose Vallavalitsuse arvele   EE872200001120132608 Selgitusse lisada: Eelkooli tööraamatud 1.ja 2.osa, lapse nimi.

Laste registreerimine eelkooli rühmadesse alates 01.12.17 – 06.01.18 Registreerimiskes kirjutada algklasside õppejuhile sirje.hanikat@kose.edu.ee.

Eelkooli tunnid ja nendes osalemine kantakse Stuudiumis olevasse eelkooli päevikusse.

Koolieluga lähemalt tutvumiseks pakume teile, lapsevanemad, kord kuus, kui lapsed on seotud õpiülesannetega, osalemist erinevates vestlusringides:

11.jaanuar

 • Kose Gümnaasiumi direktori tervitussõnad – direktor Martin Medar
 • Stuudiumi tutvustamine – õppejuht Sigrid Kaju
 • Kooli kodukorrast – õppejuht Sirje Hanikat
 • kooliruumidega tutvumine – õppejuht Sirje Hanikat

15.veebruar

 • „Juhiseid lugema ja kirjutama õppimiseks“ – Tabasalu Tibutare lasteaia vanemõpetaja Marika Kuusmann

29.märts

 • Kooli tugivõrgustik. Õpilase tervisest, toitumisest, erinevate spetsialistide funktsioonist koolielus ning soovitusi lapse toetamiseks

koolieelsel perioodil:

– kooliõde Tiiu Valdi

– sotsiaalpedagoog Maila Jaanits

– psühholoog Kristel Kadapik

– HEV koordineerija Sirje Hanikat

–  logopeed/eripedagoog  Aime Pekki

26.aprill

 • Kose Gümnaasiumi aineõpetajate ülevaade oskusainetest
 • rütmikaõpetaja Ave Altmets
 • kehalise kasvatuse õpetaja Rassel Saluste
 • muusikaõpetaja-metoodik Anne Kruuse, muusikaõpetaja-metoodik Heli Sepp, muusikaõpetaja Anneli Veinberg
 • tulevased klassijuhatajad
 • 2018/2019.õa 1.klassi vastuvõtuavalduste täitmine ja õppejuhile üleandmine – õppejuht Sirje Hanikat

Leia meid Facebookis