Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Hindamine on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa.

Hindamise eesmärk on:

  • toetada õpilase arengut;
  • anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta;
  • innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;
  • suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee valikul;
  • suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;
  • anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks.

Õpilast ja tema vanemat teavitab kool õpiedukusest elektroonilise õppeinfosüsteemi (stuudium) vahendusel ning lisaks kokkuvõtvatest hinnetest põhikoolis Kose Gümnaasiumi tunnistuse kaudu.

Hindamise korraldus on kirjeldatud  kooli õppekava vastavas osas, lk 76.

Leia meid Facebookis