Õppenõukogu koosolekud 2019/2020 õppeaastal

I 23.09.19

II 06.01.20

III 13.04.20

IV 03.06.20

V 15.06.20

VI 18.06.20

VII 28.08.20

1. Õppenõukogu tegutsemise põhimõtted

 (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

 (2) Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust.

 (3) Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid, esimeheks on kooli direktor ning aseesimeheks õppealajuhataja. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja.

 (4) Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees.

§ 2. Ülesanded seoses õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja juhtimisega

  Seoses õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja juhtimisega õppenõukogu:
1) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli arengukava ja kooli õppekava ning nende muudatuste kohta;
2) kinnitab kooli üldtööplaani iga õppeaasta alguseks;
3) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta;
4) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli ja õpilaskodu kodukorra ja nende muudatuste kohta;
5) arutab läbi sise- ja välishindamise tulemused ning teeb ettepanekud tarvilike meetmete rakendamiseks;
6) õppeaasta lõpul arutab läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
7) kinnitab klassitunnistuse ja õpinguraamatu vormi;
8) avaldab arvamust õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;
9) nimetab oma esindajad kooli hoolekogu ja teiste kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel;
10) kooskõlastab kooliraamatukogu kogude komplekteerimise teavikutega;
11) arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks;
12) osaleb vajadusel kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel.

§ 3. Ülesanded seoses õpilastele tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisega

  Seoses õpilastele tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisega õppenõukogu:
1) otsustab õpilasele koduõppe rakendamise vanema taotluse;
2) arutab õpilasega tema käitumist;
3) otsustab õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise.

§ 4. Ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja kooli lõpetamisega

  Seoses õpilaste õpingute jätkamise ja kooli lõpetamisega õppenõukogu:
1) otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise;
2) otsustab, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilane;
3) otsustab, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane;
4) otsustab, millises klassis jätkab õpinguid õpilane, kellel puudub haridust tõendav dokument;
5) otsustab, millises klassis jätkab õpinguid isik, kellele eelmises koolis kohaldati teistsugust õppeaastate arvu, õppeainete loendit ja õppetundide arvu või mõnda teist riiklikku õppekava;
6) otsustab põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise;
7) otsustab õpilaste tunnustamise kuld- ja hõbemedaliga, kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

Leia meid Facebookis