Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini. Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest.

Kose Gümnaasiumis kehtivad Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud koolivaheajad.

Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva. Lõpuklassis on õppeveerandites kokku vähemalt 185 õppepäeva.

Lõpueksami toimumise päeval ja vähemalt kahel päeval enne seda õppetunde ei toimu. Lõpueksami toimumise päev ja sellele eelnevad kaks päeva arvatakse õppepäevade hulka.

Õppepäev on kalendripäev, mil õpilane on päevakava või individuaalse õppekava alusel kohustatud õppes osalema. Ühes nädalas on kuni viis õppepäeva.

Õppekorralduse põhivorm koolis on õppetund. Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik.

Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita. Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga õppetunni kohta.

Igapäevase koolitöö korralduse põhialus on tunniplaan, millega on määratletud õpilase nädala õppekoormus õppeaineti (lähtuvalt kooli õppekavast) ja õppetundide järjekord õppepäevas. Kose Gümnaasiumi õppekava Kehtestatud 31.08.2015. a direktori käskkirjaga nr 1-3/44, jõustub 01.09.2015. a 33

Põhikooli õpilase suurim nädala õppekoormus õppetundides on: 1) 1. klassis 20; 2) 2. klassis 23; 3) 3. ja 4. klassis 25; 4) 5. klassis 28; 5) 6. ja 7. klassis 30; 6) 8. ja 9. klassis 32.

Kose Gümnaasiumis alustatakse A-võõrkeele (inglise keel) õpet 2. klassis, B-võõrkeele (vene keel) õpet 6. klassis. Individuaalsel õppekaval olevatel õpilastel võib olla ka Bvõõrkeeleks saksa keel.

Kolmandas kooliastmes toimub eesti keele, kirjanduse, matemaatika ja võõrkeele õpetamine kolmes tasemerühmas.

Õpilase minimaalne õppekoormus gümnaasiumi jooksul on 96 kursust (1 kursus on 35 õppetundi). Valikkursuste õpe on korraldatud viisil, kus erinevate kursuste õpetamine toimub teatud ajal õppeaastas.

Gümnaasiumi õpilase õppekoormusesse kuuluvad kõik „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ §-s 9 loetletud kohustuslikud kursused, arvestades võimalust valida kitsa ja laia matemaatika vahel.

Kool on teinud õppesuundade üleselt kohustuslikuks 20 lisakursuse õppe riigieksamite ainetes.

Riigieksamite ainetes (eesti keel, kirjandus, matemaatika, inglise keel) toimub õpe õppesuundade üleselt süva- ja tavarühmas.

Kool võimaldab lisaks „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 11 lõikes 4 nimetatud valikkursustele vähemalt 11 kursuse mahus valikkursusi, mis arvestavad kooli omapära ja piirkondlikku eripära. Nimetatud valikkursuste hulgas on nii riiklikus õppekavas kirjeldatud valikkursused kui ka kooli õppekavast tulenevad valikkursused. Nende valikkursuste õpe on korraldatud vähemalt 12 soovija olemasolul.

Kose Gümnaasiumis korraldatakse õpet koolis või väljaspool kooli ruume (kooliõues, looduses, muuseumides, arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes) ning virtuaalses õppekeskkonnas.

Juhendatud õppeks on koolis loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja.

Õppepäevade hulka kuulub igal aastal 1-2 spordipäeva, õpilaskonverentsid, õppekäigud jms. Need tegevused planeeritakse kooli üldtööplaanis.

Ainetunni raames toimuv loeng, õppekäik, õues- ja muuseumiõpe planeeritakse aineõpetaja töökavas.

Kose Gümnaasiumi õppetöö korraldus on kirjeldatud kooli õppekava vastavas osas, lk 32: Kose Gümnaasiumi õppetöö korraldus

Leia meid Facebookis