Kose gümnaasium on kogukonnakool, mille muudavad omanäoliseks selles töötavad enam kui 20 kooli vilistlast, mistõttu võib seda pidada kogukonna vaimu kasvulavaks, mis annab kindla stardipaku edasise hariduse omandamisel ning kuhu ollakse valmis tagasi pöörduma, et kohalikku elusse-olusse vääriliselt tagasi anda.

Kose gümnaasium panustab õpilase individuaalse arengu suunamisse. Töötades põhikoolis õpilastega kõigis riigieksamiainetes tasemerühmades, on igal õpetajal võimalus fokusseerida konkreetse rühma võimetele vastavalt õppetöö suund ja meetod, luues nii õpilastele vajalik, piisav ja märkamist tagav õpikeskkond ja areng. Kose gümnaasiumi põhikooli lõpetanu on omandanud tugeva ja konkurentsivõimelise põhihariduse, mis tagab õpilasele enesekindla vundamendi hariduse omandamiseks gümnaasiumis või kutseõppes. Kool tagab gümnaasiumihariduse kõigile piirkonna õpilastele, kes näevad õppimises võimalust ja tahet ning teadmistes eeldust ja edasiviivat jõudu, et olla võimeline kandideerima ja silma paistma konkurentsivõimelisel haridusmaastikul. 

Kool kannab endaga kaasas mitmeid pikaajalisi traditsioone, näiteks spordi, koorilaulu ja rahvatantsu näol ning pakub oma õpilastele enam kui 31 koolisisest huviringi, alustades laulu- ja tantsuringidest ning lõpetades male- ja kaberingi ning rokikooliga. Lisaks õppetööle toetab Kose Gümnaasium huviharidust, tehes tugevat koostööd keskuses asuvate huvikoolidega (kunsti-, muusika- ja spordikool), luues nii võimalusi igal lapsel oma vajadustest lähtudes areneda ka väljaspool õppetööd.

Kool võimaldab õpilastel õppida ka mittestatsionaarses õppes ning tagab vajadusel eksternõppe e-õppekeskkonnas.

Koolivormi (1. – 4. klass) kaudu eemaldab kool noores ja kujunevas inimeses välimuse põhjal hinnangute andmise võimaluse, luues kõigile võrdsed võimalused ning lubades keskenduda eneseotsimisele, maailmapildi ja inimlike väärtuste kujunemisele hinnangutevabas õhkkonnas.

Leia meid Facebookis