Põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine või kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamine

Nõustamiskomisjoni soovitusel rakendatakse individuaalset õppekava siis, kui haridusliku erivajadusega õpilasele nähtakse ette riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine või kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamine.

 

Üldised dokumendid

 • kooli koostatud ülevaade õpilase eelnevate õppeaastate õpitulemustest või väljavõte õpilasraamatust
 • õpilase individuaalse arengu jälgimisee kaart (oluline on probleemse õppeaine/ainete õpetaja(te) poolt põhjalikult kirjeldatud ainekavast tulenevad õpilase konkreetsed teadmised ja oskused)
 • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia
 • psühhiaatri hinnang olenevalt vajadusest
 • (kliinilise) logopeedi hinnang olenevalt vajadusest
 • eripedagoogi hinnang olenevalt vajadusest
 • (kliinilise) psühholoogi hinnang

 

Soovitused

 • vähendada õpilase õpitulemusi matemaatikas
 • koostada individuaalne õppekava reaalainetes (sellele soovitusele tuleb juurde lisada Rajaleidja eripedagoogi soovitused riiklikus õppekavas olevate õpitulemuste vähendamise osas matemaatikas) ning võimaldada õpilasel kasutada abivahendeid (nt kalkulaator, valemite tabel, mudelülesanded jms)
 • pakkuda vähemalt 3 korda nädalas eripedagoogilist abi õpiabirühmas
 • võimaldada kontrolltööde sooritamist individuaalselt, kasutades abivahendeid ja vajadusel suulisi lisaselgitusi