Sobitusrühm

Sobitusrühma kaasatakse koos teiste lastega keha-, kõne-, meele-, intellektipuude, raske somaatilise haiguse, psüühika-või autismispektri häirega lapsed.

Laste suurim lubatud arv on väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta.

 

Üldised dokumendid

  • koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart
  • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia
  • eriarsti hinnang tulenevalt vajadusest
  • psühholoogi hinnang vajadusel
  • logopeedi hinnang – kõneuuringu kokkuvõte ja kõnediagnoos vajadusel

 

Soovitused

  • soovitada õpetust- kasvatust sobitusrühmas
  • koostada lapsele individuaalne arenduskava, mis arvestab tema tervisliku seisundiga (paindlik päevarežiim, eritoit, väike koormus liikumisel, vajadusel individuaalne juhendamine tegevustes)
  • pakkuda vähemalt kaks korda nädalas individuaalset kõneravi.