Tervislikel põhjustel koduõpe

Tervislikel põhjustel koduõpet rakendatakse õpilasele, kellel on raske funktsioonihäire, haigus või puue või kelle tervislik seisund võib selle põhjustada ning kelle õppetöö läbiviimiseks erivajadustest tulenevalt puuduvad koolis võimalused ja tingimused.

Nõustamiskomisjon võib koduõppe rakendamist soovitada kuni kolmeks aastaks.

Minimaalne koduõppe kestus on kaks õppeveerandit. Õppetöö toimub individuaalse õppekava alusel vähemalt 8 tundi nädalas.

 

Üldised dokumendid

 • kooli koostatud ülevaade õpilase eelnevate õppeaastate õpitulemustest või väljavõte õpilasraamatust
 • õpilase individuaalne arengu jälgimise kaart
 • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia
 • eriarsti hinnang tulenevalt vajadusest
 • sotsiaalpedagoogi hinnang
 • logopeedi hinnang vajadusel
 • eripedagoogi hinnang vajadusel
 • psühholoogi hinnang vajadusel

 

Soovitused

 • rakendada tervislikel põhjustel koduõpet kolmel õppeaastal
 • koostada õpilasele individuaalne õppekava, kus on fikseeritud iseseisvad ülesanded ja juhendatavad tegevused erinevates ainevaldkondades
 • võimalusel suurendada minimaalset juhendatud tundide mahtu kuni nelja tunni võrra nädalas
 • kui terviseseisund võimaldab, kaasata õpilane klassi õppetegevusse ja pakkuda psühholoogilist nõustamist koolis