Kes ma olen?

Kelleks saada?

Kus õppida?

Kuhu pöörduda?

Tugikeskuse töö eesmärk on õppijate, õpetajate ja lastevanemate nõustamine ning toetamine, et üheskoos luua turvaline ja lapsesõbralik õpikeskkond, kus iga õpilane tunneb ennast hästi ja kaitstult, on aktiivne ja positiivse ellusuhtumisega ning saab tulevikus iseseisvalt hakkama.

Selleks rakendab kool erinevaid tugimeetmeid, mille eesmärk on võimalikult varajane märkamine ja püüd ennetada õpi-, suhtlemis- ning käitumisprobleeme.

Kose Gümnaasiumi soov on tagada õpilase arengust tulenevate erivajaduste ja/või potentsiaali õigeaegne märkamine ja sekkumine, võimete ja loovuse arengut maksimaalselt toetava motiveeriva keskkonna loomine ja/või ajutiste või püsivate õpiraskuste ennetamine.

Haridusliku erivajadusega õpilane on õpilane, kelle andekus, õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemalviibimine või kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis, õppe kestuses, õppekoormuses, õppekeskkonnas (nagu õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel, sealhulgas viipekeel või muud alternatiivsed suhtlusvahendid, tugipersonal, spetsiaalse ettevalmistusega õpetajad), taotletavates õpitulemustes või õpetaja poolt klassiga töötamiseks koostatud töökavas.

Haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel kasutatakse pedagoogilis – psühholoogilist hindamist, erinevates tingimustes õpilase käitumise korduvat ja täpsemat vaatlust, õpilast ja tema kasvukeskkonda puudutava lisateabe koondamist, õpilase meditsiinilisi ja logopeedilisi uuringuid. Andekate õpilaste väljaselgitamisel lähtutakse ka litsentsitud spetsialistide poolt läbiviidud standardiseeritud testide tulemustest, väga heade tulemuste saavutamisest üleriigilistel või rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, konkurssidel või võistlustel ning valdkonna ekspertide hinnangutest.

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtutakse kaasava õppe põhimõtetest, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane tavaklassis. Kooli põhimääruses sätestatu kohaselt on koolis võimalused rakendada hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks ka erinevaid rühmi ja klasse.

Selleks toetab tugikeskus õpilaste, nende vanemate ja õpetajate toimetulekut vastavalt lapse ea- ja võimetekohase arendus- ning õppetegevuse tagamisel.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduses lähtutakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, haridus- ja teadusministri määrusest nr 67 „Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord” (01.09.2014), Põhikooli riiklikust õppekavast (01.09.2013), haridus- ja teadusministri määrusest nr 59 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” (06.09.2013), Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord. HTM määrus nr 54, 01.09.2014, kooli õppekavast ja kodukorrast.

Leia meid Facebookis