Kes ma olen?

Kelleks saada?

Kus õppida?

Kuhu pöörduda?

Õpiabi õpetaja on võimalusel eripedagoog võ eripedagoogilise lisaettevalmistuse saanud õpetaja.

Õpiabi õpetaja nõustab lapsevanemat erivajadusega õpilase arendamisel ja  tema toimetuleku toetamisel, selgitab välja õpilase psüühiliste protsesside arengutaseme ning lähtuvalt vajadusest aitab jõukohastada tema õppimist tunnis.

Klassiõpetaja/aineõpetaja teeb koostööd õpiabirühma õpetajaga, et välja selgitada õpiabi vajavad õpilased. Õpiabirühma õpetaja  koostab vajalikud töökavad.

Õpiabirühma õpetaja valib sobiva õppemetoodika, õppematerjalid ning arendab õpilase õpioskuste ja enesekontrolli kujundamist, aitab luua erinevate õppeainete vahelisi seoseid ning suunab kasutama õpilasele sobivaid strateegiaid õppematerjali omandamiseks.

Õpiabirühma õpetaja hoiab end kursis õpilase õpitulemustega, osaleb koostöös aineõpetajaga õpilase hinnete kujundamisel, individuaalse õppekava koostamisel ning rakendamisel.

Osaleb õpilase individuaalse vaatluse kaardi täitmisel.

Leia meid Facebookis