Kes ma olen?

Kelleks saada?

Kus õppida?

Kuhu pöörduda?

KOOLIPSÜHHOLOOGI KRISTIINA KULAGINA VASTUVÕTUAJAD

TEISIPÄEV         10.00-15.30 algklasside majas

KOLMAPÄEV    10.00-15.30 suures majas

NELJAPÄEV       10.00-15.30 algklasside majas

REEDE                08.30-15.30 suures majas

Eelneval kokkuleppel vastuvõtt ka muudel aegadel.

TELEFON 51 96 89 11

kristina.kulagina@kose.edu.ee

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja õpetajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. Koolipsühholoog juhindub oma töös lapse isiksuse mitmekülgse arendamise, kaitstuse ja psühholoogi töö eetilistest printsiipidest. Koolipsühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüsimine, probleemi põhjuste leidmine), nõustamine, konsulteerimine, koostöö lapsevanemate ja teiste spetsialistidega, temaatiliste loengute läbiviimine õpilastele. Koolipsühholoog nõustab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt abistades neid valikute ja otsuste tegemisel, eneseteadvuse kujunemisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste omandamisel, enesehinnangu korrigeerimisel, kriisisituatsioonist väljatulemisel.

Koolipsühholoog osaleb last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja suunab vajadusel õpilase teiste spetsialistide poole. Koolipsühholoog nõustab lapsevanemaid selgitades neile lapse õppimist ja käitumist mõjutavaid tegureid ning abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse normaalse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel.

 

Koolipsühholoog nõustab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt:

  • isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel;
  • suhtlemisoskuste arendamisel, sh konfliktide ennetamisel ja lahendamisel;
  • valikute ja otsuste tegemisel, motivatsiooni leidmisel;
  • stressiga toimetulekul ja kriisisituatsioonidest väljatulemisel.

 

Koolipsühholoog teeb koostööd nii lapse, lapsevanema, õpetaja kui ka organisatsiooni tasandil (koolikeskkonna vaatlus, küsitluste läbiviimine ja analüüsimine), väärtustades ja arvestades oma töös eetiliste põhimõtete ja konfidentsiaalsuse nõuete järgimist.

Osaleb õpilase individuaalse vaatluse kaardi täitmisel.

Leia meid Facebookis