Kes ma olen?

Kelleks saada?

Kus õppida?

Kuhu pöörduda?

Sotsiaalpedagoog algklasside majas

Maila Jaanits

Vastuvõtuajad:

ESMASPÄEVAL 8.00-15.00

TEISIPÄEVAL 8.00-15.00

KOLMAPÄEVAL 8.00-15.00

NELJAPÄEVAL 8.00-15.00

REEDEL 8.00-15.00

Eelneval kokkuleppel vastuvõtt ka muudel aegadel.

TELEFON 51 14 400

maila.jaanits@kose.edu.ee

Sotsiaalpedagoog gümnaasiumi majas

Katrin Liiv

Vastuvõtuajad:

 ESMASPÄEV                   08.00-16.00

TEISIPÄEV                        08.00-16.00

KOLMAPÄEV                   08.00-15.00

NELJAPÄEV                      08.00-15.00

Eelneval kokkuleppel vastuvõtt ka muudel aegadel.

TELEFON 56 20 20 46

katrin.liiv@kose.edu.ee

Sotsiaalpedagoog toetab õpilaste edasijõudmist koolis ning on abiks lastele, peredele ja õpetajatele sotsiaalsete probleemide ennetamisel, käsitlemisel ja lahendamisel ja jälgib koolikohustuse täitmist.

Sotsiaalpedagoogi eesmärk on õpilaste ühiskonda integreerimine, kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õpilaste ning nende vanemate sotsiaalse tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine.

Seega sotsiaalpedagoog tegeleb peamiselt kasvatusraskustes perede ja koolikohustuse mittetäitmise probleemistikuga. Sotsiaalpedagoogi ülesandeks on:

  • aidata õpilasel oma probleeme teadvustada ja ennast analüüsida, et leida oma probleemile lahendus;
  • õpetada õpilast ise ennast hindama kooli, kodu ja üldsuse tasandilt lähtuvalt, seda muidugi lastevanemate kaasabil;
  • õpilaste abistamine ja nõustamine sotsiaalsete suhete kujundamise valdkonnas;
  • klassijuhataja töö toetamine (/hõlbustamine).

Sotsiaalpedagoog teeb koostööd kõigi õpilaste, lapsevanemate, pedagoogide ja kooli töötajatega, kellel on eelpool tooduga (nimetatud probleemidega) kokkupuuteid.

 

Sotsiaalpedagoog nõustab nii õpilasi, õpetajaid kui ka vanemaid.

Põhilised töövaldkonnad:

– õpilase individuaalne nõustamine (isiklik elu, koolikohustuse mittetäitmine, õpi- ja käitumisraskused, suheteprobleemid);

– õpilaste grupinõustamine (ühes klassis õppivate ja sarnaste muredega õpilaste nõustamine);

– õpilaste karjäärinõustamine;

– õpilaste psühholoogiline nõustamine;

– õpetajate toetamine ja nõustamine koolieluga seonduvates muredes;

– lapsevanemate nõustaminelapse õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes;

– koostöö teiste haridus- ja meditsiiniasutustega, suunates õpilasi sinna vajadusel abisaamiseks;

koostöö valla lastekaitsespetsialistiga, perearsti, politseiga, alaealiste komisjoniga.

LASTEABI  telefon 116111 üleriigiline tasuta ööpäevaringne lühinumber. Teenuse eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel operatiivselt teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamise vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset nõustamist ja vajadusel kriisinõustamist.

Üle – euroopaline kadunud laste telefon 116000 töötab 24 tundi ning on kõigile helistajatele tasuta. Kadunud laste telefonile on võimalik teada anda kadunud lastest, nõustajad annavad esmased juhised situatsioonis käitumiseks ning viivad läbi esmase kriisinõustamise. Kadunud laste telefon teeb tihedat koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga.

Leia meid Facebookis