Kes ma olen?

Kelleks saada?

Kus õppida?

Kuhu pöörduda?

Eripedagoogiline nõustamine on lapsele sobivate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, õppevormi, õppematerjali ja õpistrateegiate soovitamine lähtuvalt kompleksse uuringu tulemustest. Eripedagoogilise nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse õpitase ja õpivajadused ning nõustatakse täiskasvanut erivajadustega laste arendamiseks ja nende toimetuleku toetamiseks vajalike tugiteenuste, võimetekohase õppekava, õpikeskkonna ja õppevormi võimaluste teemal.
Psühholoogiline nõustamine on lapse psüühilist arengut mõjutavate tegurite hindamine ja arengu toetamine koostöös lapsevanemate, õpetajate ja teiste erialade spetsialistidega. Psühholoogilise nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse vajadused, arengutingimused ja lapse toetamise võimalused ning nõustatakse täiskasvanut lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide teemal.
Logopeediline nõustamine on lapse suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise parandamise või arendamise võtete soovitamine lähtuvalt kõneuuringu tulemustest. Logopeedilise nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse suulise ja kirjaliku kõne arengutase ning nõustatakse täiskasvanut lapse suulise ja kirjaliku kõne arendamise võimaluste teemal.
Sotsiaalpedagoogiline nõustamine on lapse arengu ja hariduse toetamine lapse või perekonna sotsiaalsete probleemide korral ning vastavate pedagoogiliste ennetus- ja lahendusviiside koordineerimine. Sotsiaalpedagoogilise nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse probleemide tekkepõhjused ja võimalused probleemidega toimetulekuks ning nõustatakse täiskasvanut isiksusest ja suhetest tingitud toimetulekuraskuste ennetamise ja lahendamise teemal.
Karjääriinfo vahendamine on haridust, tööturgu, elukutseid ja nende omavahelisi seoseid puudutavad korrastatud andmete kogumine ja edastamine. Karjääriinfo hõlmab karjäärivaliku hindamise vahendeid ja infomaterjale, mis aitavad inimesel aru saada, mida ta teab enda, oma valikuvõimaluste ja otsustusmehhanismide kohta.
Väikeklassi võetakse vastu või viiakse üle õpilane, kelle erivajadus on tingitud:

 • aktiivsus- ja tähelepanuhäirest või
 • autismi spektri häirest või
 • sõltuvushäirest, mis on tingitud alkoholi, narkootilise, toksilise või psühhotroopse aine sõltuvusprobleemidest või
 • muust psüühilisest seisundist tulenevast vajadusest, mis takistavad õppimist suurema arvuga õpilastega klassis.

Väikeklassi klassitäitumuse piirnorm on 4 õpilast.

Väikeklassi võetakse vastu või viiakse üle õpilane tähtajaliselt, mille määrab üleriigiline nõustamiskomisjon

Õpetamisel kasutatakse erivajaduse spetsiifikast tulenevat eripedagoogilist õppemetoodikat.

Väikeklassi suunatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava.

Kool tagab õpilasele rehabilitatsiooniplaani või sotsiaalprogrammi rakendamise või ravikuuri kättesaadavuse lapse psühhosotsiaalseks abistamiseks ning käitumise korrigeerimiseks.

Vajadusel korraldab kool psühhoteraapia teenuse kättesaadavuse vastava koolituse läbinud spetsialisti poolt.

Kui üleriigilise nõustamiskomisjoni määratud tähtaja möödumisel ilmneb vajadus jätkata õpet väikeklassis, siis esitab vanem või vanema nõusolekul kool üleriigilisele nõustamiskomisjonile põhjendatud taotluse tähtaja pikendamiseks.

Individuaalne õppekava koostatakse õpilasele, kelle eriline andekus, õpi- ja käitumisraskused, terviserikked, puuded või pikaajaline õpikeskkonnast eemal viibimine põhjustab olulisi raskusi töötada oma klassikaaslastega samal ajal samas ruumis või vastavale klassile koostatud töökava alusel. Kui muudatustega või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv või kahanemine võrreldes kooli õppekavaga või riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine, tuleb õpilasele koostada individuaalne õppekava, mille võib koostada ühes, mitmes või kõikides õppeainetes.

Individuaalse õppekavaga määratakse vastavalt vajadusele:

 • kooli õppekavaga võrreldes vähendatud või kõrgendatud nõudeid õppesisule ja õpitulemustele ühes või mitmes aines või õppekava üldosa pädevuste osas;
 • erisused õppekorralduses;
 • õppevara, ruumi-ja inimressursi kaasamise vajadus ja põhimõtted.

Individuaalse õppekava koostamise võib algatada nii õpilane või tema seaduslik esindaja kui kooli HEV koordinaator.

Individuaalne õppekava (edaspidi IÕK) on hariduslike erivajadustega õpilaste jaoks koostatud õppekava, milles kirjeldatakse õpilasele vajalikke tingimusi võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks.

Tervislikel põhjustel koduõpet rakendatakse õpilasele, kellel on raske funktsioonihäire, haigus või puue või kelle tervislik seisund võib selle põhjustada ning kelle õppetöö läbiviimiseks erivajadustest tulenevalt puuduvad koolis võimalused ja tingimused.

Nõustamiskomisjon võib koduõppe rakendamist soovitada kuni kolmeks aastaks.

Minimaalne koduõppe kestus on kaks õppeveerandit. Õppetöö toimub individuaalse õppekava alusel vähemalt 8 tundi nädalas.

 •  kooli koostatud ülevaade õpilase eelnevate õppeaastate õpitulemustest või väljavõte õpilasraamatust
 •  õpilase individuaalne arengu jälgimise kaart
 •  rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia
 •  eriarsti hinnang tulenevalt vajadusest
 •  sotsiaalpedagoogi hinnang
 •  logopeedi hinnang vajadusel
 •  eripedagoogi hinnang vajadusel
 •  psühholoogi hinnang vajadusel

Soovitada rakendada tervislikel põhjustel koduõpet kolmel õppeaastal ja

 •  koostada õpilasele individuaalne õppekava, kus on fikseeritud iseseisvad ülesanded ja juhendatavad tegevused erinevates ainevaldkondades
 •  võimalusel suurendada minimaalset juhendatud tundide mahtu kuni nelja tunni võrra nädalas
 •  kui terviseseisund võimaldab, kaasata õpilane klassi õppetegevusse ja pakkuda psühholoogilist nõustamist koolis

Leia meid Facebookis