Tundeelu-ja käitumishäiretega õpilaste klass

Tundeelu-ning käitumishäiretega õpilaste klass on õpilasele, kellel on psüühikahäirest tulenev normikohasest erinev käitumismuster koos emotsionaalsete häiretega, mis takistab õpilase enda ja teiste õpilaste õppimist tavaklassi tingimustes.

Klassis on kuni 8 õpilast ning õppetöö toimub põhikooli riikliku õppekava või põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud õppe tasemel.

Kool koostab koostöös vanematega õpilasele individuaalse käitumise tugikava, korraldab individuaalset ja rühmatreeningut sotsiaalsete käitumisoskuste ja soovitud käitumismallide omandamiseks, pakub vajadusel logopeedi abi ning lihtsustatud õppe puhul tagab eripedagoogilise õppemetoodika rakendamise ja jõukoha õppevara kasutamise.

Lisaks korraldatakse õpilasele vajadusel psühhoteraapia teenuse kättesaadavuse vastava koolituse läbinud spetsialisti poolt ning rehabilitatsiooniplaani olemasolul koostöös vanemaga rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud teenuse kättesaadavuse.

 

Üldised dokumendid

 • kooli koostatud ülevaade õpilase eelnevate õppeaastate õpitulemustest või väljaõpe õpilasraamatust
 • õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart
 • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia
 • psühhiaatri hinnang
 • eripedagoogi hinnang
 • (kliinilise) psühholoogi hinnang
 • sotsiaalpedagoogi hinnang
 • logopeedi hinnang vajadusel

 

Soovitused

 • soovitada õpetust tundeelu-ja käitumisraskustega õpilaste klassis
 • koostada õpetajate ja pere koostööna õpilasele individuaalne õppekava ja individuaalne käitumise tugikava
 • pakkuda kaks korda nädalas eripedagoogilist abi
 • rakendada õpilasele sotsiaalsete oskuste õpetamise treeningprogrammi vähemalt 1 kord nädalas
 • organiseerida õpilasele koostöös Rajaleidja keskuse spetsialistidega psühholoogilist ja kutsealast nõustamist
 • võimalusel korraldada õpilasele regulaarset (nt kord nädalas) loovteraapiat väikeses grupis
 • võimalusel korraldada õpilase perele regulaarset (nt kaks korda kuus) perenõustamist või-teraapiat