Kose Gümnaasiumi arengukava on dokument, mis on koostatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 alusel ning sisaldab kooli arengu eesmärke ja põhisuundi.

Arengukavas on määratletud kooliarenduse põhisuunad aastateks 2015–2020, et tagada kooli jätkusuutlikkus ja järjepidev areng. Arengukavas on esitatud eesmärgid ja meetmed nende saavutamiseks. On loodud ettekujutus kooliorganisatsiooni arengust, kuhu liikmed tahavad pürgida kooli õppekava tulemusliku rakendamise kaudu. Arengukavas väljendatakse, millisena näevad kooliorganisatsiooni liikmed kooli viie aasta pärast ning
milliseid eesmärke soovitakse saavutada selleks, et tagada kooli õppekava järgi toimiv õppe- ja kasvatusprotsess.

Koostatud arengukava on aluseks iga õppeaasta tegevuste üldtööplaanile, milles esitatakse arengukavas olevate eesmärkide realiseerumine läbi konkreetsete tegevuste ja nende tegevuste rakendamise. Üldtööplaanis kavandatakse üheks õppeaastaks detailsemad tegevused meetmete saavutamiseks, sõnastatakse mõõdetavad tulemused, esitatakse tegevuste tähtajad ja tegevuste saavutamise eest vastutavad isikud.

Arengukava lisatud failina: Kose Gümnaasiumi arengukava 2015-2020

Leia meid Facebookis