KEHTESTATUD
Kose Gümnaasiumi
direktori 31.08.2017
käskkirjaga nr 1-3/54
KOSE GÜMNAASIUMI PÄEVAKAVA 2017/2018 õa
Kose Gümnaasiumi PÄEVAKAVA kajastab õppepäeva vältel koolikohustuse täitmiseks
koolis õpiülesannetega seotud tegevuste ja pikapäevarühmas korraldatavate tegevuste
toimumisjärjestust ning nende ajalist kestust kajastav loetelu.
Kose Gümnaasiumi päevakava on koostatud nii, et oleks tagatud õpilaste õpivalmidus ja
välditud kooliväsimuse tekkimine.
Kose Gümnaasiumi päevakava koostamise põhimõtted:
Kose Gümnaasiumi päevakavas arvestatakse õpilaste vanusest ja füsioloogilistest
iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning
õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja – meetodeid.
Koolis ja väljaspool kooli toimuva õppe ja kasvatustegevuse korraldamisel lähtub Kose
Gümnaasium õppekavas ja riiklikes õigusaktides õpitegevusele ja õppekeskkonnale sätestatud
nõuetest.
Kose Gümnaasiumi päevakava toetab õpilaste igakülgset arengut, õpilase vaimse ja füüsilise
tervise säilitamist. Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning
jaotatakse õpitegevus võimalikult ühtlaselt õppeaasta õppepäevade vahel. Sealjuures peetakse
silmas, et:
1) 1. klassis koduseid õpiülesandeid ei anta;
2) pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei
anta.
Õpilastel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda Kose Gümnaasiumi päevakavas
või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.
Õpilasel on õigus oma arengus saada toetatud õpetaja poolt ja õpetajal on kohustus toetada
õpilaste arengut.
Kose Gümnaasiumi päevakava juurde kuuluvad kõik õppeaastaks 2017-2018 direktori poolt
kinnitatud õppekorraldust reguleerivad käskkirjad: tunniplaanid õppekava täitmiseks,
huviringide tunniplaan, pikapäevarühma päevakava ja tegevuste ajaline jaotus, ainealaste
konsultatsioonide ja järelevastamiste graafik.
1. Õppe- ja vahetund.
Õppetöö toimub Kose Gümnaasiumis ühes vahetuses.
Õppetunnid algavad koolis kell 8.00. Erandkorras võib koolipäev alata ka kell 8.55.
Õppetund vaheldub vahetunniga, mis ei ole lühem kui 10 minutit. Õppetundide järjestus on
klasside kaupa määratud tunniplaaniga.
Põhjendatud vajadusel võib ühe aine õppetunde planeerida tunniplaanis paaristundidena.
Gümnaasiumiastmes võib õpetaja ja õpilaste omavahelisel kokkuleppel tunniplaani järgsete
paaristundide vahelise vahetunni pikkust muuta.
Õppetunni pikkuseks on 45 min. Põhjendatud vajadusel võib direktor erandkorras muuta
õppetundide pikkust õppepäeva vältel. Nn „lühendatud tundidega“ õppepäeval ei või
õppetunni pikkus olla lühem kui 30 min.
Söögivahetunni pikkus on 20 minutit. 1.-4. klassidel on 2 söögivahetundi ja 5.-12. klassidel
3 söögivahetundi õppepäevas.
Pikapäevarühmade töö planeeritakse algusega kohe peale tunniplaanijärgsete õppetundide
lõppemist. Pikapäevarühmade päevakavas kavandatakse vahetult pärast õppetundide lõppu
30-45 minutit õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt
ilmastikutingimustest, kas õues või siseruumides.
Pikapäevarühma tunniplaanikohaste tegevuste rakendamisel jälgitakse võimalusel ja
põhjendatud vajadusel lapsevanemate kirjalikult esitatud erisoove lapse huviringides
osalemise võimaldamiseks.
Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele hinnatakse sotsiaalministri määrust nr 36 § 9
arvestades, mille järgi:
1)  õpperuumide õhutemperatuur ei tohi olla alla 19 kraadi C;
2) võimla temperatuur ei tohi olla alla 18 kraadi C;
3) kehalise kasvatuse tunnid viiakse õues läbi tegelikult toimival välisõhu temperatuuril
1.-6. kl õpilastele kuni miinus 10 kraadi C juures ja 7.-12. kl õpilastele kuni miinus 15
kraadi C juures.

Õppetundide toimumise ajad 1.-4. klassides aadressil Hariduse 2:
1. tund 8.00 – 8.45
2. tund 8.55 – 9.40
3. tund 9.50 – 10.35
1.- 2. klasside söögivahetund
4. tund 10.55 – 11.40
3.- 4. klasside söögivahetund
5. tund 12.00 – 12.45
6. tund 12.55 – 13.40
13.35-14.05 pikapäevarühma toitlustamine
Pikapäevarühm kuni kella 17.00 –ni.
Õppetundide toimumise ajad 5.-12.klassides aadressil Pikk tn 12:
1. tund 8.00 – 8.45
2. tund 8.55 – 9.40
3. tund 9.50 – 10.35
5.- 7.A klasside söögivahetund
4. tund 10.55 – 11.40
7.B- 9. klasside söögivahetund
5. tund 12.00 – 12.45
Gümnaasiumiastme klasside söögivahetund
6. tund 13.05 – 13.50
5.- 9. klasside toitlustamine vastavalt sooviavaldustele
7. tund 14.00 – 14.45
8. tund 14.55 – 15.40
9. tund 15.50- 16.35

Õppetundide toimumise ajad Harmi õpipaigas:
1. tund 8.15 – 9.00
2. tund 9.10 – 9.55
3. tund 10.05 – 10.50
4. tund 11.00 – 11.45
söögivahetund
5. tund 12.05 – 12.50
6. tund 13.00 – 13.45
7. tund 13.55 – 14.40
Pikapäevarühm kuni kella 16.00 –ni.

2. Tunniplaan.
Tunniplaan Kose Gümnaasiumis on päevakava kandvaim osa ja see koostatakse lähtuvalt
riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel
koostatud Kose Gümnaasiumi õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest
õpitulemustest.
Kose Gümnaasiumi tunniplaani kehtestab direktor tavapäevaselt 2 korda aastas, septembris ja
jaanuaris arvestades sotsiaalministri määruse nr 36 § 10 sätestatut.
Õppekava toetavate tegevuste (pikapäevarühmade töö, ainealased konsultatsioonid ja
järelevastamised, huviringide töö, osalemine Kose Spordikooli, Kose Kunstikooli ja Kose
Muusikakooli töös) toimumine planeeritakse üldjuhul tunniplaanijärgsete tundide järgsele
ajale.
Õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste toimumise kajastamine Kose Gümnaasiumi
tunniplaanis on erandkorras lubatud, kui selleks on põhjendatud vajadus.
Õppekava toetavate õppekavavälised tegevused Kose Gümnaasiumis koolipäeva raames
toimuvad vastavalt direktori käskkirjaga kinnitatud graafikutele.