KINNITATUD

Kose Gümnaasiumi direktori

09.02.2015

käskkirjaga nr 1-3/23

KOSE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE KORD

I. ÜLDSÄTTED

1. Kooli enesehindamine ja sisehindamine on järjepidev ja igapäevase koolitegevuse lahutamatu osa.

2. Kooli sisehindamise aruanne koostatakse kord kolme aasta jooksul kolme viimase õppeaasta tegevusnäitajate, igapäevase seire ja enesehindamise kokkuvõtete põhjal.

3. Kooli sisehindamise aruande koostamine on oluline kooli jätkusuutliku arengu laiapõhjaliseks tagamiseks.

II. SISEHINDAMISE LÄBIVIIMINE KOSE GÜMNAASIUMIS

1. Järjepideva õppetegevuse seire ja enesehindamise kokkuvõtete õppeaasta kohta koostamise ja tegevusnäitajate andmete EHIS-sse sisestamise eest vastutavad direktori asetäitjad õppetegevuse alal.

2. Kord kolme õppeaasta jooksul valmib kooli sisehindamise aruanne, mis koostatakse direktori poolt määratud isikute poolt direktori poolt kinnitatud ajakava ja tegevusgraafiku järgi.

3. Sisehindamise aruande koostamisel arvestatakse kooli kolme viimase õppeaasta tegevusnäitajaid, HTM vastavasisulisi määrusi ja soovitusi, HTM poolt soovitatud struktuuri ja mahtu.

4. Sisehindamise aruande koostamisel võib vajadusel kaasata nõustajat.

5. Sisehindamise nõustaja leidmiseks pöörduvad direktori poolt määratud sisehindamise läbiviijad vastava avaldusega kooli direktori poole, kes edastab saadud avalduse Haridus- ja Teadusministeeriumisse selleks HTM poolt määratud korras.

III. SISEHINDAMISE TULEMUSTE ESITAMINE

1. Sisehindamise aruande kehtestab kooli direktor, esitades selle enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja kooli pidajale.

2. Kooli sisehindamise aruanne ja sisehindamise aruande kehtestamise aeg sisestatakse EHIS-se elektroonilisse keskkonda koolipoolse administraatori poolt sisehindamise aruande koostamise aastal enne 31. detsembrit.

Alus:

1) HTM määrus nr 42, redaktsiooni jõustumine 03.09.2013 „Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste tegevusnäitajad“

2) PGS, redaktsioon jõustunud 01.01.2015, 5. jagu Kooli sisehindamine § 78

Leia meid Facebookis