Tugikeskus

Rohkem infot tugikeskuse kohta vaata veebilehelt https://tugikeskus.netlify.app/. Selle kaudu saad end ka teenustele registrerida.

Kose Gümnaasiumi tugikeskus võtab kasutusele 
SOS telefoninumbri +372 5199 1005link opens on new page

SOS number on kättesaadav vaid tööajavälistel aegadel ja nädalavahetustel. Telefonile vastavad Kose Gümnaasiumi tugispetsialistid.

Sellel numbril oodatakse pöörduma lapsi, õpetajaid, lapsevanemaid ning teisi lastega kokkupuutuvaid spetsialiste, kes vajavad tööajavälisel ajal nõustamist ja tuge kiireloomuliste ning ootamatult esilekerkinud murede ja probleemide lahendamiseks.


---------

Tugikeskuse eesmärk koolis on õppijate, õpetajate ja lastevanemate nõustamine ning toetamine. Üheskoos luuakse turvaline ja lapsesõbralik õpikeskkond, kus õpilane tunneb ennast hästi ja kaitstult. Hariduslike erivajadustega õpilaste (HEV) õppetööd koordineerib Tugikekuse juht/ HEV koordineerija, kelle ülesandeks on HEV õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, aineõpetaja ja klassijuhataja vahel.
HEV koordineerija selgitab koostöös aineõpetajatega, tugispetsialistidega ning klassijuhatajatega välja haridusliku erivajadusega õpilased, suhtleb lapsevanematega, kirjeldab ja dokumenteerib õpilase erivajadused ning rakendatud tugimeetmed, koordineerib tugisüsteemi koostööd koolis ja väljaspool kooli (Rajaleidja keskus, KOV spetsialistid, rehabilitatsiooniasutused, noorsoopolitsei, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa), teavitab ja nõustab lapsevanemaid õpilase arengu toetamiseks sobivate tugimeetmete väljaselgitamisel.
Kose Gümnaasiumi soov on tagada õpilase arengust tulenevate erivajaduste ja/või potentsiaali õigeaegne märkamine/sekkumine, võimete ja loovuse arengut maksimaalselt toetava keskkonna loomine ja/või ajutiste või õpiraskuste ennetamine.
Olulised kontaktid lapsevanemale ja lapsele leiad siit

TUGIKESKUSE TÖÖTAJAD

Nimi Ametinimetus Kontakt
Katrin Liiv Tugikeskuse juht/ HEV koordineerija 56202046
Jaanika Sepp


Rita Lokotar
Sotsiaalpedagoog peamajas
(lapsehoolduspuhkusel)

Sotsiaalpedagoog peamajas5293766
Maila Jaanits Sotsiaalpedagoog algklasside majas 5114400
Kristina Kulagina Psühholoog peamajas ja algklasside majas 51968911
Heidi Ilomets Logopeed 53446782
Katrin Evestus Tegevusterapeut-rehabilitatsiooniteenuste koordineerija 53730082
Kristiina Ostapiv Eripedagoogiline nõustaja kristiina.ostapiv@kose.edu.eelink opens on new page
Nataliia Radun Ukraina õpilaste õppekoordineerija peamajas nataliia.radun@kose.edu.eelink opens on new page
Nataliia Soltanovskyi Ukraina õpilaste õppekoordineerija algklasside majas nataliia.soltanovskyi@kose.edu.eelink opens on new page

Kooliõe vastuvõtu ajad leiab siitlink opens on new page

 

TUGIKESKUSE POOLT PAKUTAVAD TEENUSED

Eripedagoogiline nõustamine Eripedagoogilise nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse õpitase ja õpivajadused ning nõustatakse täiskasvanut erivajadustega laste arendamiseks ja nende toimetuleku toetamiseks.
Psühholoogiline nõustamine Nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse vajadused, arengutingimused ja lapse toetamise võimalused ning nõustatakse täiskasvanut lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide teemal.
Logopeediline nõustamine Nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse suulise ja kirjaliku kõne arengutase ning nõustatakse täiskasvanut lapse suulise ja kirjaliku kõne arendamise võimalustest.
Sotsiaalpedagoogiline nõustamine Nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse probleemide tekkepõhjused ja võimalused probleemidega toimetulekuks ning nõustatakse täiskasvanut isiksusest ja suhetest tingitud toimetulekuraskuste ennustamise ja lahendamise teemal.
Karjääriinfo vahendamine Annab teavet karjäärivalikute kohta ning hõlmab infomaterjale, mis aitavad inimesel enda võimalusi hariduses ja tööturul mõista.
Tugiisiku abi rakendamine Teenuse eesmärk on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.
Õpiabirühmade moodustamine Õpiabirühm moodustatakse õpilastele eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks.
Koduõppele määramine Koduõpe koolikohustuse täitmiseks toimub õppija elukohas või haiglas.
Väikeklassi moodustamine Väikeklassi klassitäitumuse piirnorm on 4 õpilast. Klassi õpetamisel kasutatakse erivajaduse spetsiifikast tulenevat eripedagoogilist õppemetoodikat.
Individuaalsete õppekavade/ainekavade koostamine  
Koolivälisesse nõustamiskomisjoni suunamine  
Koolivälise nõustamismeeskonna soovituste rakendamine  
Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse koordineerimisteenus  

 

Avaldatud 08.01.2020. Viimati muudetud 28.09.2023.