Koolielu

Tugikeskus

Kose Gümnaasiumi tugikeskus võtab kasutusele 
SOS telefoninumbri +37251991005

SOS number on kättesaadav vaid tööajavälistel aegadel ja nädalavahetustel. Telefonile vastavad Kose Gümnaasiumi tugispetsialistid.

Sellel numbril oodatakse pöörduma lapsi, õpetajaid, lapsevanemaid ning teisi lastega kokkupuutuvaid spetsialiste, kes vajavad tööajavälisel ajal nõustamist ja tuge kiireloomuliste ning ootamatult esilekerkinud murede ja probleemide lahendamiseks.

---------

Tugikeskuse eesmärk koolis on õppijate, õpetajate ja lastevanemate nõustamine ning toetamine. Üheskoos luuakse turvaline ja lapsesõbralik õpikeskkond, kus õpilane tunneb ennast hästi ja kaitstult. Hariduslike erivajadustega õpilaste (HEV) õppetööd koordineerib Tugikekuse juht/ HEV koordineerija, kelle ülesandeks on HEV õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, aineõpetaja ja klassijuhataja vahel.
HEV koordineerija selgitab koostöös aineõpetajatega, tugispetsialistidega ning klassijuhatajatega välja haridusliku erivajadusega õpilased, suhtleb lapsevanematega, kirjeldab ja dokumenteerib õpilase erivajadused ning rakendatud tugimeetmed, koordineerib tugisüsteemi koostööd koolis ja väljaspool kooli (Rajaleidja keskus, KOV spetsialistid, rehabilitatsiooniasutused, noorsoopolitsei, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa), teavitab ja nõustab lapsevanemaid õpilase arengu toetamiseks sobivate tugimeetmete väljaselgitamisel.
Kose Gümnaasiumi soov on tagada õpilase arengust tulenevate erivajaduste ja/või potentsiaali õigeaegne märkamine/sekkumine, võimete ja loovuse arengut maksimaalselt toetava keskkonna loomine ja/või ajutiste või õpiraskuste ennetamine.
Olulised kontaktid lapsevanemale ja lapsele leiad siit

 

TUGIKESKUSE TÖÖTAJAD

 

Nimi Ametinimetus Kontakttelefon  Vastuvõtu ajad 2020/2021
Katrin Liiv  Tugikeskuse juht/ HEV koordineerija 56202046

E-K 8-15; N-R 8-14
Eelneval kokkuleppel vastuvõtt ka muudel aegadel               

Jaanika Sepp Sotsiaalpedagoog peamajas 56774333

E 8.30-15.30; T 9.00-16;
K 8.00-12; N 9.00-16;   
R 8.30-14

Eelneval kokkuleppel vastuvõtt ka muudel aegadel

Maila Jaanits  Sotsiaalpedagoog algklasside majas 5114400

E-N 8-15; R 8-14

Eelneval kokkuleppel vastuvõtt ka muudel aegadel

Kristina Kulagina Psühholoog peamajas ja algklasside majas 51968911

E-T 10.30-15.00   
(suures majas);
K-N 10.30-15.00 (algklasside majas);
R 10.30-14.00

Kairi Kilp Eripedagoog peamajas ja algklasside majas 5261209  E-T 8.00-14.30
(algklasside majas);
K-N 8.00-14.30
(suures majas);
R 8.00-13.00                             
Regne Lembke Abiõpetaja - liikumisvahetundide koordinaator 56626280  
Ene Mitt Abiõpetaja 5522115  

Lumme Väli                

Tugiisik 56632508  
Astrida Tisler Tugiisik 58831443  
Maila Savi Abiõpetaja 55664152  

Kooliõe vastuvõtu ajad leiab siit

 

Tugikeskuse poolt pakutavad teenused:

TEENUSED
Eripedagoogiline nõustamine Eripedagoogilise nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse õpitase ja õpivajadused ning nõustatakse täiskasvanut erivajadustega laste arendamiseks ja nende toimetuleku toetamiseks.
Psühholoogiline nõustamine Nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse vajadused, arengutingimused ja lapse toetamise võimalused ning nõustatakse täiskasvanut lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide teemal.
Logopeediline nõustamine Nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse suulise ja kirjaliku kõne arengutase ning nõustatakse täiskasvanut lapse suulise ja kirjaliku kõne arendamise võimalustest.
Sotsiaalpedagoogiline nõustamine Nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse probleemide tekkepõhjused ja võimalused probleemidega toimetulekuks ning nõustatakse täiskasvanut isiksusest ja suhetest tingitud toimetulekuraskuste ennustamise ja lahendamise teemal.
Karjääriinfo vahendamine Annab teavet karjäärivalikute kohta ning hõlmab infomaterjale, mis aitavad inimesel enda võimalusi hariduses ja tööturul mõista.
Tugiisiku abi rakendamine Teenuse eesmärk on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.
Õpiabirühmade moodustamine Õpiabirühm moodustatakse õpilastele eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks.
Koduõppele määramine Koduõpe koolikohustuse täitmiseks toimub õppija elukohas või haiglas.
Väikeklassi moodustamine Väikeklassi klassitäitumuse piirnorm on 4 õpilast. Klassi õpetamisel kasutatakse erivajaduse spetsiifikast tulenevat eripedagoogilist õppemetoodikat.
Individuaalsete õppekavade/ainekavade koostamine Individuaalne õppekava on hariduslike erivajadustega õpilaste jaoks koostatud õppekava, milles kirjeldatakse õpilasele vajalikke tingimusi võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks.

 

 

Kooliõe vastuvõtu ajad leiab siit

 

Tugikeskuse poolt pakutavad teenused:

TEENUSED
Eripedagoogiline nõustamine Eripedagoogilise nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse õpitase ja õpivajadused ning nõustatakse täiskasvanut erivajadustega laste arendamiseks ja nende toimetuleku toetamiseks.
Psühholoogiline nõustamine Nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse vajadused, arengutingimused ja lapse toetamise võimalused ning nõustatakse täiskasvanut lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide teemal.
Logopeediline nõustamine Nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse suulise ja kirjaliku kõne arengutase ning nõustatakse täiskasvanut lapse suulise ja kirjaliku kõne arendamise võimalustest.
Sotsiaalpedagoogiline nõustamine Nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse probleemide tekkepõhjused ja võimalused probleemidega toimetulekuks ning nõustatakse täiskasvanut isiksusest ja suhetest tingitud toimetulekuraskuste ennustamise ja lahendamise teemal.
Karjääriinfo vahendamine Annab teavet karjäärivalikute kohta ning hõlmab infomaterjale, mis aitavad inimesel enda võimalusi hariduses ja tööturul mõista.
Tugiisiku abi rakendamine Teenuse eesmärk on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.
Õpiabirühmade moodustamine Õpiabirühm moodustatakse õpilastele eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks.
Koduõppele määramine Koduõpe koolikohustuse täitmiseks toimub õppija elukohas või haiglas.
Väikeklassi moodustamine Väikeklassi klassitäitumuse piirnorm on 4 õpilast. Klassi õpetamisel kasutatakse erivajaduse spetsiifikast tulenevat eripedagoogilist õppemetoodikat.
Individuaalsete õppekavade/ainekavade koostamine Individuaalne õppekava on hariduslike erivajadustega õpilaste jaoks koostatud õppekava, milles kirjeldatakse õpilasele vajalikke tingimusi võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks.

 

TUGIKESKUSE TÖÖTAJAD

 

Nimi Ametinimetus Kontakttelefon  Vastuvõtu ajad 2020/2021
Katrin Liiv  Tugikeskuse juht/ HEV koordineerija 56202046

E-K 8-15; N-R 8-14
Eelneval kokkuleppel vastuvõtt ka muudel aegadel               

Jaanika Sepp Sotsiaalpedagoog peamajas 56774333

E 8.30-15.30; T 9.00-16;
K 8.00-12; N 9.00-16;   
R 8.30-14

Eelneval kokkuleppel vastuvõtt ka muudel aegadel

Maila Jaanits  Sotsiaalpedagoog algklasside majas 5114400

E-N 8-15; R 8-14

Eelneval kokkuleppel vastuvõtt ka muudel aegadel

Kristina Kulagina Psühholoog peamajas ja algklasside majas 51968911

E-T 10.30-15.00   
(suures majas);
K-N 10.30-15.00 (algklasside majas);
R 10.30-14.00

Kairi Kilp Eripedagoog peamajas ja algklasside majas 5261209  E-T 8.00-14.30
(algklasside majas);
K-N 8.00-14.30
(suures majas);
R 8.00-13.00                             
Regne Lembke Abiõpetaja - liikumisvahetundide koordinaator 56626280  
Ene Mitt Abiõpetaja 5522115  

Lumme Väli                

Tugiisik 56632508  
Astrida Tisler Tugiisik 58831443  
Maila Savi Abiõpetaja 55664152