Gümnaasiumiõpe

Gümnaasiumiõppe kursused on jagatud nelja moodulisse

1. Üldõppe moodul (tunnijaotusplaanis rohelises kirjas) – sisaldab kursuseid, mis on kõikidele gümnaasiumi õpilastele riikliku gümnaasiumi õppekava järgi kohustuslikud.

2. Üldõpet toetav moodul (tunnijaotusplaanis sinises kirjas) –kohustusliku õppe läbimist toetavad 19 kursust. Üldõpet toetava mooduli kursused on kõikidele õpilastele kohustuslikud ning aitavad kaasa kõrgel tasemel soorituse suutlikkuse saavutamisele.

3.Valikainete ainevaldkondlikud moodulid: reaal ja loodusteadused, humanitaar ja sotsiaalteadused, rakendusained I ja rakendusained II (tunnijaotusplaanis pruunis kirjas) - siinsed kursuste paketid on komplekteeritud kooli poolt arvestusega, et õppija saaks kvaliteetse ja süvendatud õppe selles valdkonnas, mis teda huvitab. Iga ainevaldkond koosneb kokku 6 kursusest. Valikainete ainevaldkondlik moodul on kohustuslik kõikidele õpilastele. Ainevaldkonna valib õpilane 11. klassi  viimasel õppeveerandil. Õppemoodulid avatakse üldjuhul vähemalt 12 soovija puhul.

4. Gümnaasiumiüleste valikainete ja –kursuste moodul – need kursused võimaldavad pakkuda mitmekülgsemat õppimisvõimalust õppija individuaalseid võimeid ja huvisid arvestades ning aitavad kujunda õppija teadlike ja motiveeritud valikute tegemise pädevust. Selle mooduli valikainete nimekiri võib õppeaastati muutuda ning sõltub suuresti õpilaste soovidest. Laia matemaatika õppimisel tuleb õpilasel juurde valida vähemalt 2 kursust ja kitsa matemaatika õppimisel tuleb õpilastel juurde valida vähemalt 8 kursust, et saavutada riiklikult nõutud 96 kursuse maht. Iga õppeaasta valikute nimekiri kinnitatakse eelneva õppeaasta viimasel veerandil. Õpperühmad avatakse üldjuhul vähemalt 12 soovija puhul. 

Loe lisa Kose Gümnaasiumi õppekavastlink opens on new page

Avaldatud 08.01.2020. Viimati muudetud 26.01.2024.