Koostööprojektid

·       Tartu Ülikooli Teaduskooli kursustel osalemine (põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele)

·       Koostöös Tervise Arengu Instituudiga VEPA metoodika kasutamine (1.-4.klassid)

·       PRIA toiduprogramm (1.-5.klassile)

·       PRIA õppekäikude programm (1.-5.klassile)

·       KIK õppekäigud loodusesse ja õuesõppeprogrammid (Loodusmaa programmid)

·       Kaitseressurssideameti riigikatseõpetuse laagrite ja õppekäikude programm

·       Koostöö autokooliga (Kose Koolitus OÜ) – autojuhilubade teooriatunnid

·       HITSA – digipädevuste arendamise programm (HARNO)

·       Koostööd erinevate ülikoolidega üliõpilaste praktika läbiviimisel (lepingud Tartu Ülikooliga ja Tallinna Ülikooliga)

·       Koostöö Cambridge Ülikooli testide ja katsetestide läbiviimisel. 

·       Koostöö Päästeametiga (3. klassidele koolitus, gümnaasiumiosas valikaine)

·       NordPlus Junior programmi kaudu kohtumine õpilaste õpirände projekti läbiviimiseks.

·       Erasmus+ õpetajate õpirände kavandamine.

·       Koostöö vanglateenistuse ning Justiitskolledžiga (karjäärivalikud)

·       Koostöö MTÜ-ga Vaikuseminutid

·       eTwinning projektides osalemine

·       Koostöö MTÜ Noorteühing TORE (suunatud 5.-9. klassidele)

·       Koostöö Karjäärikeskusega (9. ja 12. klassidele)

·       Osalemine Rohelise Koolisöökla nügimispaketi ideede väljatöötamisel, mis suunavad õpilasi tervislikematele toitumisvalikutele koolisöökla keskkonnas.

·       Osaleme Rakett 69 Teadusstuudio ja AHHAA ühisprojektis

·       Osaleme Eriolümpia Eesti Ühenduse arendusprogrammis

·       Viime ellu täiendavat B2 eesti keele ja eestikeelset õpet uussisserändajatest õpilastele

·       Alustavat õpetajat toetav kool

·       Eesti Olümpiakomitee ja Harjumaa Spordiliidu pilootprojekt "Sport Koolis"

·       Osaleme Transpordiameti koostööprojektis jalgratturi koolituse läbiviimine “Kose Jalgrattakool”

·       Koostöö Lastekaitse Liiduga “Igale lapsele oma arvuti”

·       Osaleme laulu- ja tantsupeo protsessis

·       Osaleme projektis „Õpi-, enesemääratlus- ja suhtluspädevuse elektrooniliste hindamisvahendite ja hindamismetoodika väljatöötamine põhikooli I ja II kooliastmele”

·       Osaleme arendusprojektis „Kollektiivse tõhususe ja organisatsioonikultuuri arendamine Kose gümnaasiumis“

Avaldatud 13.12.2021. Viimati muudetud 13.12.2021.